Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting TCCN (‘TCCN’), gevestigd te Heerenveen aan de Koornbeursweg 73.

TCCN treedt op als verantwoordelijke voor de gegevens van patiënten waarvoor een eerstelijns zorgverlener via TCCN teleconsultatie advies inwint bij een medisch specialist. Volgens de geldende richtlijnen vraagt de huisarts daarvoor toestemming aan de patiënt.

TCCN hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Gegevensverwerking

TCCN verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens, zal TCCN deze gegevens verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen. TCCN heeft een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA) uit laten voeren.

Transparantie en rechten betrokkenen (patiënten)

Bij de huisarts die het teleconsult heeft aangevraagd kan door betrokkenen (patiënten) een verzoek tot inzage, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens worden ingediend, ook voor wat betreft de gegevens die via TCCN in dat dossier zijn opgenomen. Daarnaast kunnen betrokkenen een verzoek bij de huisarts doen om gegevens over te dragen of om gegevens te laten verwijderen. Ook kunnen betrokkenen in bepaalde gevallen bij de huisarts bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door toestemming in te trekken om persoonsgegevens te laten verwerken.

Juistheid en volledigheid

TCCN ziet toe op de juistheid en actualiteit van persoonsgegevens. Indien blijkt dat gegevens onjuist of achterhaald zijn, zal TCCN deze gegevens aanpassen/verwijderen.

Functionaris Gegevensbescherming

TCCN heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, te bereiken via privacy@tccn.eu.

Integriteit en vertrouwelijkheid

TCCN draagt zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn onder medewerkers en eventuele andere personen die namens TCCN uw persoonsgegevens verwerken.

Meldingsplicht inbreuk m.b.t. persoonsgegevens

TCCN meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden en uiterlijk binnen 72 uur. TCCN  informeert u dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor u met zich mee kan brengen. Tevens zult u ingelicht worden over de dingen die wij hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen. Voor meer informatie over datalekken kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt met deze persoon ook contact opnemen indien u zelf (mogelijk) een inbreuk op persoonsgegevens heeft geconstateerd.

Aan welke partijen worden gegevens verstrekt

TCCN heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met partijen die namens TCCN persoonsgegevens verwerken, waaronder ZorgDomein en Promeetec. TCCN declareert de verleende zorg bij de zorgverzekeraar. Voor Wlz-verzekerden wordt de zorg gefactureerd aan de Wlz-instelling waar de patiënt woont.

Internationaal gegevensverkeer

TCCN verwerkt gegevens van patiënten, medisch specialisten en medewerkers via partijen waarvan de servers gevestigd zijn binnen de EER en heeft daarmee passende beveiligingsafspraken gemaakt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

TCCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. TCCN hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • Medisch-inhoudelijke gegevens: 18 maanden
  • Administratieve gegevens: 7 jaar

Na afloop van de termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat uw gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via privacy@tccn.eu.